Λογιστικά Υποστήριξη

    Εξειδικευόμαστε στην τήρηση Διπλογραφικών και Απλογραφικών Βιβλίων, Παρέχοντας λογιστική υποστήριξη σε Ανώνυμες Εταιρίες, Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης, Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρίες,Υποκαταστήματα Εξωτερικου, Ομόρρυθμές Εταιρίες, Ετερρόρυθμες Εταιρίες Συνεταιρισμούς και Ατομικές Επιχειρήσεις.

Ενδικοφανείς Προσφυγές

    Παρέχουμε υποστηρικτικές υπηρεσίες στην υποβολή ενδικοφανών προσφυγών και επίλυσης διαφορών με την Φορολογική Διοίκηση.

Μισθοδοσία

    Προέτοιμάζουμε και Υποβάλλουμε την Μισθοδοσία της επιχείρησης σας τηρώντας όλες της απαράιτητες διατυπώσεις στους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, και σας ενημερώνουμε υπεύθυνα για τις υποχρεώσεις σας αλλά και τις μεταβολές της Εργατικής Νομοθεσίας.

Online Ενημέρωση οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων

     Επιχειρηματική ενημέρωση των οικονομικών στοιχείων της επιχείρησης σας μέσα από Διαγράμματα, Πίνακες και χρηματοοικονομικούς Δείκτες. Μέσα από την χρήση των διακτυακών και cloud εφαρμογών ενημερώνεστε άμεσα για τα δεδομένα της επιχείρησης σας από τον υπολογιστή το tablet ή το κινητό σας.
     Τα οικονομικά σας δεδομένα παρουσιάζονται μέσα από πίνακες και διαγράμματα με τρόπο κατανοητό, έτσι ωστε να έχετε τον πλήρη έλεγχο των δεδομένων σας και να λαμβάνετε αποφάσεις με μεγαλύτερη ασφάλεια.

Τεχνική Υποστήριξη ΚΔΑΠ και Βρεφονηπιακών Σταθμών

     Η Alektoridis Accounting Services παρέχει ολοκληρωμένη υποστήριξη σε Δομές ΚΔΑΠ και Δομές Βρεφονηπιακων σταθμών, διεκπεραιώνοντας όλες τις απαραίτητες εργασίες που αφορούν τις Δομές με την ΕΕΤΑΑ.
     Αναλαμβάνουμε την ενημέρωση αλλά και καθοδήγηση των Δομών αναφορικά με την Νομοθεσία που τις διέπει, ενώ οι Δομές ενημερώνονται εγκαίρως για κάθε μεταβολή που επέρχεται στο Νομοθετικό πλαίσιο που τις αφορά.
     Παρέχεται επίσης συμβουλευτική υποστήριξη σε θεμάτα υποβολής των αιτήσεων VOUCHER.

Σύνταξη μελετών και επιχειρηματικών σχεδίων ΕΣΠΑ

     Προετοιμάζουμε το επιχειρηματικό σας σχέδιο (business plan) για την ένταξη υφιστάμενης ή υπο σύσταση επιχείρησης σε προγράμματα επιδοτήσεων και χρηματοδοτήσεων.
     Συνδιαμορφώνουμε το επιχειρηματικό σχέδιο εξασφαλίζοντας την βιωσιμότητα του.
     Καταθέτουμε, παρακολουθούμε και υποστηρίζουμε την πορεία της επιχειρηματικής πρότασης καθ΄ολή την διάρκεια της υλοποίησης της.

Λογιστικά Βιβλία

    Εξειδικευόμαστε στην τήρηση Διπλογραφικών και Απλογραφικών Βιβλίων, Παρέχοντας υποστήριξη σε Ανώνυμες Εταιρίες, Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης, Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρίες, Ομόρρυθμές Εταιρίες, Ετερρόρυθμες Εταιρίες Συνεταιρισμούς και Ατομικές Επιχειρήσεις.

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

    Αναλαμβάνουμε να σας ενημερώσουμε για όλα τα φορολογικά θέματα που σας αφορούν αλλά και να σας παρέχουμε καθοδήγηση στην σύνταξη της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος σας.

Επιχειρηματικές Πρωτοβουλίες

    Η σύσταση και η λειτουργία μίας επιχείρησης είναι μια αρκετά περίπλοκη υπόθεση, η νέα επιχειρήση θα πρέπει να απογραφεί σε αρκετές υπηρεσίες ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες που την διέπουν. Η ομάδα μας αναλαμβάνει να "τρέξει" όλες τις διαδικασίες και να σας παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα επιχειρηματικότητας και ένταξης σε Επιδοτούμενα Προγράμματα.